Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató figyelemmel a EU egységes adatvédelmi rendeletére (2016/679 Rendelet; “GDPRAdatkezelési tájékoztató figyelemmel a EU egységes adatvédelmi rendeletére (2016/679 Rendelet; “GDPR”)
1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Fónagy Dávid Egyéni Vállalkozó
Székhely: 1116. Budapest. Andor utca 21/c
Nyilvántartási szám: 51368427
Adószám: 68184838-2-43

Elektronikus elérhetőség: info@biztositjuk.hu

Telefonos elérhetőség: +3670/4327103
Postacím: 1116. Budapest. Andor utca 21/c
Adatkezelésért felelős személy neve és beosztása: Fónagy Dávid egyéni vállalkozó

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt
személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Az cookie-król:
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld
el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát
és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a
látogatóinkról. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords
rendszerén keresztül történik.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google,
ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető
webhelyén. Ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók –
közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések
kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a
felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső
szolgáltatók cookie-jait is le kívánja tiltani.)
Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Alkalmazott cookie-k:
– Analitika, követés cookie
– Webhelyen keresztüli követés
– Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra
vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

2.2. A megrendeléssel, szavatossággal és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6
§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi
kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:
A regisztrált felhasználók további tájékoztatása e-mailes, illetve hírdetéses formában, valamint a                                                                                                                                                                                                                                                                                                    szolgáltatást igénybe vevő vásárlók adatainak törvényben meghatározott ideig tartó tárolása.

A kezelt adatok köre:
Feliratkozás esetén név, e-mail cím, megrendelés esetén a megrendeléssel összefüggő,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              szakai adatok, valamint számlázási adatok a szükségesség mértékéig.

Az adatkezelés időtartama:
Megrendelés hibamentes teljesítéséhez szükséges személyes adatokat és kiállított számlákat
az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja,
az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során
megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

2.3. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv.
5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

2.4. E-mail címek felhasználása
Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek
felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon
használja fel e-mail küldésére. Kizárólag promóciós célú levelek küldése,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            valamint megrendeléssel összefüggő információk cseréje az e-mail cím tárolásának célja.

2.5. További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást
nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi há
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az
Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen
személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról
kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.

4. Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
– a tájékoztatáshoz való jog,
– az adatok helyesbítéséhez való jog,
– az adatok törléséhez való jog,
– az adatok zárolásához való jog,
– a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai
kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok
továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt
törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5)
bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így
például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. §
(5) bekezdésében foglalt esetben;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

5. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes
adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések
megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési
tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi
szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

7.Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes,
kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja
vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Jelen Adatvédelmi

Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2019 szeptember 1.